قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. وکلا هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد.

این خدمت با هدف رضایتمندی مراجعین محترم ، در صرفه جویی وقت و هزینه به شما کمک خواهد نمود.

– چنانچه دعوای حقوقی به طرفیت شما طرح شده است می توانید با ارسال دادخواست و ضمائم آن ، قبل از مراجعه به دفتر وکالت از وضعیت و چگونگی رسیدگی به پرونده مطلع شوید.

– چنانچه قصد دارید دعوای حقوقی طرح نمایید، می توانید با ارسال مدارک مثبته ادعای خویش، در مورد هزینه ها و شرایط رسیدگی و امکان یا عدم امکان طرح دعوی و نوع و عنوان دعوی و سایر شرایط اطلاعاتی جهت تصمیم گیری حاصل فرمایید.

در مورد دعاوی کیفری اعم از اینکه شکایتی علیه شما طرح شده است یا اینکه قصد شکایت از شخصی را دارید بهتر است به صورت حضوری مراجعه بفرمایید. با این وجود به صلاحدید شما با ارسسال مدارک موجود بررسی به شرح فوق صورت خواهد پذیرفت.

در هرمورد حق المشاوره جهت بررسی پرونده دریافت خواهد شد و چنانچه در ادامه قرارداد ی با این دفتر وکالت منعقد شود از مبلغ حق الوکاله کسر خواهد شد.

ارسال مدارک از هر طریق اعم از نرم افزارهای پیام رسان،پست، فکس و یا پیک به صلاحدید شما امکن پذیر است.