در روابط بین افراد جامعه اعم از قراردادی و غیر قراردادی، چنانچه حقی مورد تضییع یا انکار قرار گیرد و یا به سبب وقایع حقوقی مانند اتفاقات غیر عمدی خسارتی متوجه دیگری گردد، دوحالت متصور است. یا  اختلاف پیش آمده به وسیله طرفین رفع می گردد و یا اشخاص جهت احقاق حق ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی و شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف هستند.

مواردی نیز وجود دارد که بدون وجود یا ایجاد مرافعه نیازمند مراجعه به مراجع قضایی است. امور حسبی از یان دسته هستند مانند درخواست صدور حکم حجر، حکم رشد و غیره.

موسسه حقوقی پارس داد با همکاری وکلای مجرب در امور و دعاوی حقوقی در خدمت شهروندان گرامی می باشد.