ضمانت اجرای تخلف از مقررات جزائی مجازاتهایی است که قانونگذار در قوانین مختلف جزایی مقرر نموده است. در این بین هم بزه دیده و هم بزهکار شایسته حمایت قضایی و حقوقی می باشند. چه بسا اشخاص به علت عدم اطلاع از قانون و یا به صورت غیر عمد مرتکب جرم می شوند. در بسیاری از موارد هر دوطرف موضوعات کیفری نیازمند حمایت توسط وکلای دادگستری می باشند. متذکر می گردد حمایت از متهم، لزوما به این معنا نیست که وکیل تلاش در بی گناه جلوه نمودن او دارد. بلکه وفق قوانین آئین دادرسی کیفری متهم نیز دارای حقوقی است که بایستی رعایت گردد. لذا حقوقدان در لباس وکیل دادگستری ضامن اجرای این حقوق و همچنین استفاده از تاسیس های حقوقی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و غیره می باشد. در مقابل شاکی و مدعی خصوصی جهت احقاق حق نیازمند حمایت وکلای دادگستری هستند.

این موسسه با مباشرت وکلای متخصص در امور کیفری در دادگاههای کیفری 1 و 2 و دیوان عالی کشور آماده خدکت به شهروندان می باشد.