حقوق مالکیت فکری یا معنوی، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش‌های فکری بشر را تعیین می‌کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری است.

موضوعاتی از قبیل علامت تجاری، طرح صنعتی، اختراع، اسم تجاری و حق کسب و پیشه و تجارت ذیل این رشته قابل بررسی و حمایت می باشند.

چنانچه حقوق مربوط به موضوعات فوق الذکر مورد تضییع و یا انکار قرار گیرد، قانونگذار در مقررات مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش بینی نموده است که نیازمند طرح دعوی در مراجع ذیصلاح می باشد.

این موسسه با تجربه موفق در دعاوی متعدد در حیطه حقوق مالکیت فکری در خدمت شهروندان محترم می باشد.