من در دو پرونده از وکلای این موسسه حمایت گرفتم که در دو پرونده نیز به خواسته خود رسیدم با تشکر ویژه از جناب آقای پارسا