تنظیم اوراق قضایی مانند دادخواست، لایحه، شکوائیه و اظهارنامه را به دفتر وکالت پارس داد بسپارید.

این خدمت به شهروندان محترم ارائه می شود، تا بدون انعقاد قرارداد وکالت ، پیگیری پرونده با صرف کمترین هزینه، توسط خود شخص امکانپذیر باشد.

بدیهی است بعد از طرح دعوی یا انجام اقدام در مراجع مربوطه، در صورت درخواست متقاضی ، مشاوره های لازم جهت پیگیری موضوع ارائه خواهد شد.

هزینه تنظیم هریک از اوراق پس از بررسی موضوع اعلام خواهد شد.